Ochrana osobných údajov

REVOL PRO, spol. s r.o., Hrani??n?? 12, Poprad 058 01, I??O: 47469013

ako prev??dzkovate? 3/4 , poskytuje za ????elom dodr? 3/4 iavania spravodlivosti
a transparentnosti vo??i dotknut? 1/2 m osob??m toto obozn??menie dotknutej osoby
o spracovan?-m osobn? 1/2 ch ??dajov pod? 3/4 a ??l??nkov 13. a14. Nariadenia Eur??pskeho parlamentu a Rady? (E??) 2016/679 z 27. apr?-la 2016 o ochrane fyzick? 1/2 ch os??b pri sprac??van?- osobn? 1/2 ch ??dajov a o vo? 3/4 nom pohybe tak? 1/2 chto ??dajov (??alej len ???Nariadenie???) a ?? 19 Z??kona NR SR ??. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn? 1/2 ch ??dajov a o zmene a doplnen?- niektor? 1/2 ch z??konov
pod n??zvom

 

Z??SADY OCHRANY OSOBN??CH ??DAJOV

????el sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov ??? Kontaktn? 1/2 formul??r:

V r??mci ??innosti doch??dza ku sprac??vaniu osobn? 1/2 ch ??dajov v? evidencii klientov na ????ely zaslania odpovede na polo? 3/4 en?? ot??zku

Okruh dotknut? 1/2 ch os??b: fyzick?(C) osoby – klienti

Zoznam osobn? 1/2 ch ??dajov: titul, meno a priezvisko, telef??nne ???-slo, e-mail

Pr??vny z??klad sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov: s??hlas dotknutej osoby

Kateg??rie pr?-jemcov: subjekty, ktor? 1/2 m osobitn? 1/2 predpis zveruje pr??vomoc rozhodova?? o? pr??vach a? povinnostiach fyzick? 1/2 ch os??b: s??dy, org??ny ??inn?(C) v trestnom konan?-

Prenos osobn? 1/2 ch ??dajov do tret?-ch kraj?-n sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobn? 1/2 ch ??dajov:

 

Automatizovan?(C) rozhodovanie vr??tane profilovania sa neuskuto????uje.

Dotknut?? osoba m?? pr??vo kedyko? 3/4 vek odvola?? s??hlas so spracovan?-m osobn? 1/2 ch ??dajov, ktor?(C) sa jej t? 1/2 kaj??. Odvolanie s??hlasu nem?? vplyv na z??konnos?? sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov zalo? 3/4 en?(C)ho na s??hlase pred jeho odvolan?-m; pred poskytnut?-m s??hlasu mus?- by?? dotknut?? osoba o tejto skuto??nosti informovan??. Dotknut?? osoba m??? 3/4 e s??hlas odvola?? rovnak? 1/2 m sp??sobom, ak? 1/2 m s??hlas udelila

?

Dotknut?(C) osoby, o? ktor? 1/2 ch s?? sprac??van?(C) osobn?(C) ??daje pre konkr?(C)tne vymedzen?(C) ????ely, si m??? 3/4 u uplatni?? nasledovn?(C) pr??va:

Pr??vo po? 3/4 adova?? pr?-stup k svojim osobn? 1/2 m ??dajom – Pr??vo na opravu osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo na vymazanie osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo na obmedzenie sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo namieta?? proti sprac??vaniu osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo na prenos svojich osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo poda?? s??a? 3/4 nos?? dozorn?(C)mu org??nu, t.j. ??radu na ochranu osobn? 1/2 ch ??dajov SR

Uveden?(C) pr??va dotknutej osoby s?? bli? 3/4 ??ie ??pecifikovan?(C) v ??l??nkoch 15 a? 3/4 21 Nariadenia. Dotknut?? osoba si uveden?(C) pr??va uplat??uje v s??lade s Nariaden?-m a ??al???-mi pr?-slu??n? 1/2 mi pr??vnymi predpismi. Vo??i prev??dzkovate? 3/4 ovi si dotknut?? osoba m??? 3/4 e svoje pr??va uplatni?? prostredn?-ctvom p?-somnej ? 3/4 iadosti alebo elektronick? 1/2 mi prostriedkami. V pr?-pade, ? 3/4 e dotknut?? osoba po? 3/4 iada o ??stne poskytnutie inform??ci?-, inform??cie sa m??? 3/4 u takto poskytn???? za predpokladu, ? 3/4 e dotknut?? osoba preuk??zala svoju toto? 3/4 nos??.

 

REVOL PRO, spol. s r.o. prijala v??etky primeran?(C) person??lne, organiza??n?(C) a technick?(C) opatrenia za ????elom maxim??lnej ochrany Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov s cie? 3/4 om v ??o najv??????ej miere zn?-? 3/4 i?? riziko ich zneu? 3/4 itia. V zmysle na??ej povinnosti vypl? 1/2 vaj??cej z ??l??nku 34 Nariadenia V??m ako dotknut? 1/2 m osob??m oznamujeme, ? 3/4 e ak nastane situ??cia, ? 3/4 e ako prev??dzkovate? 3/4 poru???-me ochranu Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov sp??sobom, ktor? 1/2 pravdepodobne povedie k vysok?(C)mu riziku pre pr??va a slobody fyzick? 1/2 ch os??b, bez zbyto??n?(C)ho odkladu V??m t??to skuto??nos?? ozn??mime.

Pr??vne predpisy a s ??ou s??visiace sp??soby spracov??vania Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov sa m??? 3/4 u meni??. Ak sa tieto z??sady rozhodneme aktualizova??, umiestnime zmeny na na??ej webstr??nke a budeme V??s o t? 1/2 chto zmen??ch informova??. V pr?-padoch, kedy m?? d??js?? k z??sadnej??ej zmene t? 1/2 chto z??sad, alebo v pr?-pade, kedy n??m tak ulo? 3/4 ?- z??kon, budeme V??s informova?? vopred. ? 1/2 iadame V??s, aby ste si tieto z??sady starostlivo pre???-tali a pri ??al??ej komunik??cii s nami, resp. pou? 3/4 ?-van?- na??ej webstr??nky tieto z??sady pravidelne kontrolovali.

 

 

Ak m??te ak??ko? 3/4 vek ot??zku oh? 3/4 adne sprac??vania Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov, vr??tane uplatnenia vy????ie uveden? 1/2 ch pr??v, m??? 3/4 ete sa obr??ti?? na kontaktn?? osobu: drvar@iridiumltd.sk alebo marekdrvar@iridiumltd.sk. V??etky va??e podnety a s??a? 3/4 nosti riadne prever?-me.

 

Ak nie ste spokojn? 1/2 s na??ou odpove??ou, alebo sa domnievate, ? 3/4 e va??e osobn?(C) ??daje sprac??vame nespravodlivo alebo nez??konne, m??? 3/4 ete poda?? s??a? 3/4 nos?? na dozorn? 1/2 org??n, ktor? 1/2 m je ??rad na ochranu osobn? 1/2 ch ??dajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hrani??n?? 12, 820 07 Bratislava 27; tel. ???-slo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

The Benefits of Using Paper Writing Services

Although the price of paper writing service is high in the first place, it’s extremely affordable. You can have your paper in as little as three hours, and up to 21 days. To avoid paying higher than what is necessary be sure to set your deadlines well in advance. When this happens, writing services would be the most effective option. You’ll get the highest quality paper for a low cost. Here are a few of the benefits that the paper writing services. essay writer Learn more before you choose to make use of the services.