Ochrana osobných údajov

REVOL PRO, spol. s r.o., Hrani??n?? 12, Poprad 058 01, I??O: 47469013

ako prev??dzkovate? 3/4 , poskytuje za ????elom dodr? 3/4 iavania spravodlivosti
a transparentnosti vo??i dotknut? 1/2 m osob??m toto obozn??menie dotknutej osoby
o spracovan?-m osobn? 1/2 ch ??dajov pod? 3/4 a ??l??nkov 13. a14. Nariadenia Eur??pskeho parlamentu a Rady? (E??) 2016/679 z 27. apr?-la 2016 o ochrane fyzick? 1/2 ch os??b pri sprac??van?- osobn? 1/2 ch ??dajov a o vo? 3/4 nom pohybe tak? 1/2 chto ??dajov (??alej len ???Nariadenie???) a ?? 19 Z??kona NR SR ??. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn? 1/2 ch ??dajov a o zmene a doplnen?- niektor? 1/2 ch z??konov
pod n??zvom

 

Z??SADY OCHRANY OSOBN??CH ??DAJOV

????el sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov ??? Kontaktn? 1/2 formul??r:

V r??mci ??innosti doch??dza ku sprac??vaniu osobn? 1/2 ch ??dajov v? evidencii klientov na ????ely zaslania odpovede na polo? 3/4 en?? ot??zku

Okruh dotknut? 1/2 ch os??b: fyzick?(C) osoby – klienti

Zoznam osobn? 1/2 ch ??dajov: titul, meno a priezvisko, telef??nne ???-slo, e-mail

Pr??vny z??klad sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov: s??hlas dotknutej osoby

Kateg??rie pr?-jemcov: subjekty, ktor? 1/2 m osobitn? 1/2 predpis zveruje pr??vomoc rozhodova?? o? pr??vach a? povinnostiach fyzick? 1/2 ch os??b: s??dy, org??ny ??inn?(C) v trestnom konan?-

Prenos osobn? 1/2 ch ??dajov do tret?-ch kraj?-n sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobn? 1/2 ch ??dajov:

 

Automatizovan?(C) rozhodovanie vr??tane profilovania sa neuskuto????uje.

Dotknut?? osoba m?? pr??vo kedyko? 3/4 vek odvola?? s??hlas so spracovan?-m osobn? 1/2 ch ??dajov, ktor?(C) sa jej t? 1/2 kaj??. Odvolanie s??hlasu nem?? vplyv na z??konnos?? sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov zalo? 3/4 en?(C)ho na s??hlase pred jeho odvolan?-m; pred poskytnut?-m s??hlasu mus?- by?? dotknut?? osoba o tejto skuto??nosti informovan??. Dotknut?? osoba m??? 3/4 e s??hlas odvola?? rovnak? 1/2 m sp??sobom, ak? 1/2 m s??hlas udelila

?

Dotknut?(C) osoby, o? ktor? 1/2 ch s?? sprac??van?(C) osobn?(C) ??daje pre konkr?(C)tne vymedzen?(C) ????ely, si m??? 3/4 u uplatni?? nasledovn?(C) pr??va:

Pr??vo po? 3/4 adova?? pr?-stup k svojim osobn? 1/2 m ??dajom – Pr??vo na opravu osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo na vymazanie osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo na obmedzenie sprac??vania osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo namieta?? proti sprac??vaniu osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo na prenos svojich osobn? 1/2 ch ??dajov – Pr??vo poda?? s??a? 3/4 nos?? dozorn?(C)mu org??nu, t.j. ??radu na ochranu osobn? 1/2 ch ??dajov SR

Uveden?(C) pr??va dotknutej osoby s?? bli? 3/4 ??ie ??pecifikovan?(C) v ??l??nkoch 15 a? 3/4 21 Nariadenia. Dotknut?? osoba si uveden?(C) pr??va uplat??uje v s??lade s Nariaden?-m a ??al???-mi pr?-slu??n? 1/2 mi pr??vnymi predpismi. Vo??i prev??dzkovate? 3/4 ovi si dotknut?? osoba m??? 3/4 e svoje pr??va uplatni?? prostredn?-ctvom p?-somnej ? 3/4 iadosti alebo elektronick? 1/2 mi prostriedkami. V pr?-pade, ? 3/4 e dotknut?? osoba po? 3/4 iada o ??stne poskytnutie inform??ci?-, inform??cie sa m??? 3/4 u takto poskytn???? za predpokladu, ? 3/4 e dotknut?? osoba preuk??zala svoju toto? 3/4 nos??.

 

REVOL PRO, spol. s r.o. prijala v??etky primeran?(C) person??lne, organiza??n?(C) a technick?(C) opatrenia za ????elom maxim??lnej ochrany Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov s cie? 3/4 om v ??o najv??????ej miere zn?-? 3/4 i?? riziko ich zneu? 3/4 itia. V zmysle na??ej povinnosti vypl? 1/2 vaj??cej z ??l??nku 34 Nariadenia V??m ako dotknut? 1/2 m osob??m oznamujeme, ? 3/4 e ak nastane situ??cia, ? 3/4 e ako prev??dzkovate? 3/4 poru???-me ochranu Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov sp??sobom, ktor? 1/2 pravdepodobne povedie k vysok?(C)mu riziku pre pr??va a slobody fyzick? 1/2 ch os??b, bez zbyto??n?(C)ho odkladu V??m t??to skuto??nos?? ozn??mime.

Pr??vne predpisy a s ??ou s??visiace sp??soby spracov??vania Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov sa m??? 3/4 u meni??. Ak sa tieto z??sady rozhodneme aktualizova??, umiestnime zmeny na na??ej webstr??nke a budeme V??s o t? 1/2 chto zmen??ch informova??. V pr?-padoch, kedy m?? d??js?? k z??sadnej??ej zmene t? 1/2 chto z??sad, alebo v pr?-pade, kedy n??m tak ulo? 3/4 ?- z??kon, budeme V??s informova?? vopred. ? 1/2 iadame V??s, aby ste si tieto z??sady starostlivo pre???-tali a pri ??al??ej komunik??cii s nami, resp. pou? 3/4 ?-van?- na??ej webstr??nky tieto z??sady pravidelne kontrolovali.

 

 

Ak m??te ak??ko? 3/4 vek ot??zku oh? 3/4 adne sprac??vania Va??ich osobn? 1/2 ch ??dajov, vr??tane uplatnenia vy????ie uveden? 1/2 ch pr??v, m??? 3/4 ete sa obr??ti?? na kontaktn?? osobu: drvar@iridiumltd.sk alebo marekdrvar@iridiumltd.sk. V??etky va??e podnety a s??a? 3/4 nosti riadne prever?-me.

 

Ak nie ste spokojn? 1/2 s na??ou odpove??ou, alebo sa domnievate, ? 3/4 e va??e osobn?(C) ??daje sprac??vame nespravodlivo alebo nez??konne, m??? 3/4 ete poda?? s??a? 3/4 nos?? na dozorn? 1/2 org??n, ktor? 1/2 m je ??rad na ochranu osobn? 1/2 ch ??dajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hrani??n?? 12, 820 07 Bratislava 27; tel. ???-slo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.